พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

   Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
 วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 

 

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 ๒๑ ต.ค.๕๗
          
น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  หน.วส.๙๑๔ฯ  นำกำลังพล ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม  น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๑๔
ณ  ลานเอนกประสงค์  พระตำหนักดอยตุง
                                                                            
           รายละเอียด.......>>>>>>

 ๑๓ ต.ค.๕๗ 
    .ท.จำรัส  เยาว์ธานี หน.ผทน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมนายทหารและผู้สื่อข่าว  ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันตำรวจ   ณ  ค่าย ตชด.ที่ ๓๒๗  กิ่วทัพยั้ง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

                                                                        รายละเอียด.....
>>>>>>>>

  ๑๒ ต.ค.๕๗
          
น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  หน.วส.๙๑๔ฯ  นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง และร่วมงาน "ปั่นฝ้าย
ร่วมสายบุญจุลกฐินสามัคคี ปีที่ ๗   ณ  วัดศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

                                                            
                                                               รายละเอียด......
>>>>>>

 ๑๐ ต.ค.๕๗
          
พ.อ.ณุติชาต รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ฯ  และ น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  รอง หน.วส.๙๑๔ฯร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ไทย พม่าเฉลิมพระเกีรติ ฯ  สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา  ฯ  ณ  ด่านสะพานแห่งที่  ๒  อ.แม่สาย   จ.เชียงราย.
                                                               รายละเอียด........>>>>>>   

  ๙ ต.ค.๕๗
                   พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  บ้านแม่คี  ต.ป่าซาง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
                                                                                   รายละเอียด.......
>>>>>>

  ๙ ต.ค.๕๗
     พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหาร ฯ ที่ได้รับ
  พระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  ๑  นาย  ณ  ห้องประชุม  วส.๙๑๔ ฯ   
                                                                                       รายละเอียด......
>>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

 

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\