พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ 

 

 

 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

 

 ๒๓ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ออก ปฏิบัติงาน ปจว/ปชส. ในพื้นที่  ต.เชียงดาว   อ.เชียงดาว
 จ.เชียงใหม่ 
       รายละเอียด.....
>>>>

  ๒๒ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ออก ปฏิบัติงาน ปจว/ปชส. ในพื้นที่  ต.ม่อนปิน  อ.ฝาง
 จ.เชียงใหม่ 
      รายละเอียด.....
>>>>

  ๒๐ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลจัดกิจกรรม
ประสานใจในสถานศึกษา  ณ
 ร.ร.ห้วยซ้อวิทยาคม  ต.ห้วยซ้อ
 อ.เชียงของ  จ.เชียราย
        รายละเอียด....  

๑๕ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดเสียง พล.อ.มงคล
อัมพรพิสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบอาคารเรียนโดยมูลนิธิรักเมืองไทย.๓๙  ณ  ร.ร.ราษฏร์
พัฒนา   ต.แม่สลองนอก
      รายละเอียด.....
>>>>

 ๑๒ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ ร่วมกิจกรรมและจัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียง โครงการ
 รวมพลังเพื่อแผ่นดิน  ณ  ร.ร.
 ห้วยซ้อวิทยาคม  อ.เชียงของ
 จ.เชียงราย
          
  รายละเอียด......>>>>   

 ๑๑ มี.ค.๕๘
กำลังพล วส.๙๑๔ ฯ ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและหน้าอาคาร บ้านพัก  ของเจ้าหน้าที่   วส.๙๑๔ฯ

      รายละเอียด....
>>>>>   

  ๖ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียง กองบัญชาการกองทัพไทย
 ช่วยภัยแล้ง โดย สำนักงานพัฒนา
ภาค ๓ ร่วมกับ อ.เวียงเชียงรุ้ง
ณ  ที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง
   รายละเอียด....
>>>>     

   ๖ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียงการปฏิบัติฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  ณ สนามฝึก รด. จังหวัดเชียงราย
      รายละเอียด....
>>>>

  ๖ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียงและเป็นพิธีกร การปฏิบัติฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  ณ ร.ร.แม่จันวิทยาคม
      รายละเอียด....
>>>>

 ๔ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล   ถ่ายทอดเสียงงานบุญ  ๖ เป็งล่องฟ้าไหว้สาและสรงน้ำพระธาตุด ดอยตุง  โดย มีนายพงษ์ศักดิ์
วังเสมอ  ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน
  
 รายละเอียด...>>>>

 ๓ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียง งานจาริกแสวงบุญเดินขึ้น
พระธาตุดอยตุง   ณ  วัดเชิงดอย
 ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย
       รายละเอียด.....
>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

 

                                                            

 

  

 

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\