พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

   Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 
สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

   

๒ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ฯนำกำลังพลถ่ายทอดเสียง  พิธีมอบผ้าห่มโครงการห่มรัก 
โดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา ยามยาก ภากาชาดไทยร่วมกับศิลปินดารา
และสภากาชาดไทย  ณ  หอประชุม
บ้านเทอดไท  ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง

              รายละเอียด....
>>>>>

๑๑ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดเสียง อ.ยิ้ม
 เคลื่อนที่  ประจำเดือน  ธ.ค.๕๗
 ณ  สำนักสงฆ์ บ้านแสนใจ
 ต.แม่สลองใน  อ.แม่จัน
 จ.เชียงราย   
           รายละเอียด....
>>>>

 ๘ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ จัดผู้สื่อข่าว  ทำข่าวเกี่ยวข้าว
ไรท์เบอรี่เกษตรอินทรีย์ โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ของเกษตรกรบ้านสันทางหลวง
ต.จันจว้าใต้  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
                รายละเอียด.....
>>>>

ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ   นำกำลังพล    ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   พระชนมายุ  ๘๗ พรรษา   ณ  ลานหน้าที่ว่าการ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
              รายละเอียด.....
>>>>
 

ธ.ค.๕๗
   
       พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี    รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ   พระชนมายุ ๘๗
พรรษา  ณ  หอประชุมที่ว่าการ
อ.แม่จัน
     จ.เชียงราย
             รายละเอียด....
>>>>

ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล ถ่ายทอดเสียงและร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พรชนมายุ ๘๗
พรรษา   ณ  ลานริมน้ำโขง
 อ.เชียงของ   จ.เชียงราย
         รายละเอียด......
>>>>>
 

 ๔ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗ พรรษา
๕ ธันวามหาราช   ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  อ.เมือง  เชียงราย
           รายละเอียด...
>>>>>

๓ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ฯ ทำพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวา
มหาราช ณ ห้องประชุม วส.๙๑๔ฯ
    
   รายละเอียด....>>>          

๒ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลปลูกต้นไม้และร่วมกันพัฒนา วัดปงอ้อ  เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิม  พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
               รายละเอียด....
>>>

 ๑ ธ.ค.๕๗
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลถวายพระพรและวางพานพุ่มต่อหน้า  พระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ห้องประชุมวส.๙๑๔ฯ 
           รายละเอียด....
>>>> 

๓๐ พ.ย.๕๗
  
      น.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียงและร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติธรรมภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๕ ธันวา มหาราช
                 รายละเอียด.....
>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

 

                                                            

 

  

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\