พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม
 


 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 

 

สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ 

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

 ๑๘ พ.ค.๕๘ 
 พ.ท.สุรสิทธิ์  มณีวัณณ์
หน.ผทน.วส.๙๑๔ ฯ  ทำการ
อบรมแนะนำการใช้อุปกรณ์
การกระจายเสียงห้องออก
อากาศใหม่   ณ  ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ฯ
   รายละเอียด.......
>>>>>
๗ พ.ค.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่กลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ นาย
ณ  ห้องประชุม วส.๙๑๔ฯ
     รายละเอียด....
>>>

 ๘-๙ พ.ค.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.
บ.ห้วยป่าไก่  ต.แม่ลาหลวง
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  รายละเอียด.....
>>>>

๗ พ.ค.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์ หน. วส.๙๑๑๔ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ดำรง สุ่มสังข์ หน.ชุดตรวจและประเมินผล ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อ
ณ บ้านค่ายเจริญ อ.เวียงเชียงขัย
     รายละเอียด......
>>>>     

 ๖  - ๗ พ.ค.๕๘
พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง
หน.วส.๙๑๔ ฯ นำเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.
ณ บ้านงอบเหนือ  ต.งอบ
 อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน
  รายละเอียด....
>>>>>

๕พ.ค.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำนายทหารร่วม
พิธีวันฉัตรมงคล  ณ  หอประชุม
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
อ.เมือง  จ.เชียงราย
    รายละเอียด.....
>>>

๒๓ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมนายทหาร
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  ผู้ว่าราชการ
จ.เชียงราย  พร้อมภริยา  ณ
จวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย
   รายละเอียด....
.>>>>

๒๐ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ พ.อ.ดำรง  คงเดช ผบ.นพค.
 ๓๕ ฯ  สรงน้ำและรับพรจาก
พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน
 ณ  นพค.๓๕ ฯ
     รายละเอียด........

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

 

                                                            

 

  

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\