ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

 ๑๖ พ.ค.๕๙
น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์นต์

หน.วส.๙๑๔ฯ ทำพืธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องประชุม      วส.๙๑๔ฯ
        รายละเอียด.....
 ๑๑ พ.ค.๕๙
 น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
 
หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม Unit - School ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคคลากร ๑๑ - ๑๓ พ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม วส.914 ฯ
     รายละเอียด.......

พ.ค.๕๙
 น.อ.หญิงัจฉรา  พิมพ์ทนต์
 หน.วส.๙๑๔ ฯ
นำกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
     รายละเอียด.......

 ๔ พ.ค.๕๙
 น.อ.หญิงัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน นาย ณ ห้องประชุม วส.๙๑๔ ฯ
  
        รายละเอียด......

 ๒๙ เม.ย.๕๙
วส.๙๑๔ สนภ. นทพ.    นำกำลังพลฝึกซ้อมยิงปืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สนามฝึกยิงปืน กองร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗ ค่ายกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จว.ช.ร.

      รายละเอียด......

  ๒๙ เม.ย.๕๙
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัด
 เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน เม.ย   ๕๙ ณ
อ่างเก็บน้ำแม่เปิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน เป็นประธาน
           รายละเอียด....

 ๒๕ เม.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ สั่งการให้กำลังพล จัดรถบรรทุกน้ำอุปโภค แจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาล
  รายละเอียด.....
 ๒๑ เม.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมนายทหารฯ ร่วมงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ ปี๋ใหม่เมืองสื่อเจียงฮาย รดน้ำดำหัวสื่อมวลชนอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๕๙ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง
   รายละเอียด......

                                                                                                                

 

                                                                 

 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com