พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม
 


 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 

 

 

 

 

 

 

สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ 

 

 

 

 

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

๒๓ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมนายทหาร
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  ผู้ว่าราชการ
จ.เชียงราย  พร้อมภริยา  ณ
จวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย
   รายละเอียด....
.>>>>

๒๐ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ พ.อ.ดำรง  คงเดช ผบ.นพค.
 ๓๕ ฯ  สรงน้ำและรับพรจาก
พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน
 ณ  นพค.๓๕ ฯ
     รายละเอียด........

๒๐ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ   ทำพิธีประดับ
เครื่องหมายยศแก่กำลังพล
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ  ห้องประชุม วส๙๑๔ ฯ
    รายละเอียด....
>>>

๑๘ เม.ย.๕๘
พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง
หน.วส.๙๑๔  ฯ  พร้อมนายทหาร
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอ
แม่จัน พร้อมภริยา   ณ
ที่ว่าการอำเภอแม่จัน  จ.เชียงราย
     รายละเอียด....
>>>   

 

๑๗ เม.ย.๕๘
   พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง หน.วส.๙๑๔  ฯ  นำกำลังพล ทำพิธี สรงน้ำพระ และรดน้ำ    ดำหัวรับพร จาก หน.วส.๙๑๔   ณ  บริเวณ หน้าห้องประชุม  ฯ
         รายละเอียด...
>>>

  ๑๐ เม.ย.๕๘
 วส.๙๑๔ ฯ  ทำการทดสอบ
 ร่างกาย กำลังพล ครั้งที่ ๒/๕๘
 ณ   บริเวณ  ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ ฯ
        รายละเอียด.....
>>>

๙ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ ร่วมพิธีและจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ฯ การ
ฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่เพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๕๘ 
        รายละเอียด....
>>>

 ๘ เม.ย.๕๘
พ.ท.สุรสิทธิ์  มณีวัณณ์  หน.ผทน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบน ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ
 บริเวณ  ด่านตรวจ กิ่วทัพยั้ง
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
      รายละเอียด...
>>>>

๗ เม.ย.๕๘
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ฯ  บก.ทท.โดย
 นพค.๓๕ฯ มอบผลงานเป็นของขวัญแก่ประชาชนในวันสงกรานต์  ณ บ้านร่องไฮ
อ.เมือง  จ.พะเยา
     รายละเอียด...
>>>>

   ๖ เม.ย.๕๘
   น.อ.สุทธิรา  วงศ์วัฒนา ร.น.    เป็นผู้แทน หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล  ร่วมพิธีรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ  หอประชุม
๑๑๐ปี สมเด็จย่าที่ว่าการ อ.แม่จัน
     รายละเอียด...
>>>>

๒ เม.ย.๕๘
  พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี รอง    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๖๐ ชันษา  ณ  ลานหน้าที่ว่าการ อ.แม่จัน
  รายละเอียด...
>>>>
  ๒ เม.ย.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล  ถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเฉลิมพระ-เกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๖๐ ชันษา
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        รายละเอียด....
>>>

 ๒ เม.ย.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ร่วมพิธีรับ
- ส่งหน้าที่และมอบ
การบังคับบัญชา  ผบ.จทบ.ช.ร./
ผบ.กกล.รสช.   ณ  ค่ายเม็งรายมหาราช 
            รายละเอียด...
>>>

 ๒ เม.ย.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๖๐ ชันษา ณ  หอประชุมที่ว่าการ    อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    รายละเอียด...
>>>

  ๒ เม.ย.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วม
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพ ฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๖๐ ชันษา ณ หน้าที่ว่าการ  อ.แม่จัน
    รายละเอียด...
>>>

 ๒๓ มี.ค.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์   หน. วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ออก ปฏิบัติงาน ปจว/ปชส. ในพื้นที่  ต.เชียงดาว   อ.เชียงดาว
 จ.เชียงใหม่ 
       รายละเอียด.....
>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

 

                                                            

 

  

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\