พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ

ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
 พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

   Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
 วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 

 

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 


 

 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

๑๕ ก.ย.๕๗
           พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  จัดกำลังพลถ่ายทอดเสียง  พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการ อพปร.ล้านใจสมานฉันท์ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน  ณ ฝูงบิน  ๔๑๖   เชียงราย  โดยมี 

                                                                                      รายละเอียด....>>>>>

๑๕ ก.ย.๕๗
        พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  จัดกำลังพลถ่ายทอดเสียง  พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ
ผบ.นทพ.และคณะ  ร่วมกับผู้แทนบริษัทไทยเบฟ มอบอาคารเรียน เก้าอี้สี้น้ำเงินและอุปกรณ์กีฬา 
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
                                                                                    รายละเอียด......
>>>>>>    

 ๑๒ ก.ย.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น  ๑ นาย   ณ  ห้องประชุม  วส.๙๑๔ ฯ    
                                                                                
  รายละเอียด.....>>>>>>

  ๑๐ ก.ย.๕๗
             พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  จัดกำลังพลถ่ายทอดเสียงและร่วมกิจกรรม
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดบ้านป่าเปา  ต.ศรีค้ำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

                                                                                  รายละเอียด.....>>>>>>

  ๑๐ ก.ย.๕๗
             วส.๙๑๔ ฯ ทำการฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายสิ่งของเมื่อเกิดอัคคีภัย และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แก่กำลังพลของหน่วย
                                                                                   รายละเอียด....>>>>>>

  ก.ย.๕๗
             น.ท.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์ รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ  นำกำลังพลร่วมกิจกรรมรวมพลังรวมใจ  ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ร้อยรวมเป็นพลังหนึ่งเดียวกัน ฯ   ณ  ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ
                                                                                    รายละเอียด......
>>>>>
 

 ๕ ก.ย.๕๗
             พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในพระราชูปถัมภ์
 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
                                                                                        รายละเอียด......
>>>>>

 ๕ ก.ย.๕๗
             พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงวีรกรรม       ผู้เสียสล  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงและเป็นพิธีกร  ณ  บริเวณ ลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช
 อ.เมือง   จ.เชียงราย
                                                                                        รายละเอียด.....
>>>>>
 

  ๒ ก.ย.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่กำลังพลที่ได้รับ
 การบรรจุเป็นข้าราชการ ฯ   ณ  ห้องประชุม  วส.๙๑๔ ฯ    
                                                                                          รายละเอียด.....
>>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

 

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                    ผู้ดูและระบบ น.ท.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                      
       r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\