ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 ๑๕ ส.ค.๕๙
หน.วส.๙๑๔ สนภ.3 นทพ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายแก่กำลังพล
ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย ณ ห้อง
ประชุม วส.๙๑๔

 รายละเอียด....

๑๒ ส.ค.๕๙
พ.ท.สุรสิทธิ์ มณีวัณณ์  นำกำลังพลร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

   รายละเอียด.....

 ๑๒ ส.ค.๕๙
 รอง วส.๙๑๔ฯ  นำกำลังพลร่วมตักบาตร ฯและพิธีเฉลิมพระกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หน้าที่ว่าการ อ.แม่จันจ.เชียงราย
  
   รายละเอียด....

 ๑๑ ส.ค.๕๙           วส.๙๑๔ฯ กำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ร รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
     รายละเอียด....

 ๑๐ ส.ค.๕๙            กำลังพล วส.๙๑๔ฯร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงมีพระชน   มายุครบ ๘๔ พรรษา ณ ร.ร.บ้านบ่อทองและวัดบ้านปงอ้อ  
        รายละเอียด...    

 ๙ ส.ค.๕๙
รอง หน.วส.๙๑๔ฯ นำข้าราชการร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ณ หอประชุมมหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รายละเอียด......

 ๙ ส.ค.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ
ได้นำกำลังพล ร่วมกระทำพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุม บก.    นพค.๓๕ฯ
      รายละเอียด......

ส.ค.๕๙
รอง หน.วส.๙๑๔  นำกำลังพลร่วมเดินณรงค์ ให้ชาวเชียงรายร่วมใจไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ จุดเริ่มต้นบริเวณ ห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช
   รายละเอียด....

 ส.ค.๕๙
 วส.๙๑๔ สนภ.๓
นทพ.จัดโครงการประกวดการจัดรายการวิทยุในหัวข้อ " ตามรอยเท้าพ่อ" ณ หอประชุมสันป่าแดง ร.ร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

   รายละเอียด......

๒๘ ก.ค.๕๙
กำลังพล วส.๙๑๔ ฯร่วมกัน ทำความสะอาดบริวเณวัดบ้านปงอ้อ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ ๖๔ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  รายละเอียด...

๒๘ ก.ค.๕๙
รอง
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  รายละเอียด.....

  ๒๒ ก.ค.๕๙
วส.914 สนภ.3 นทพ. หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ สตน.ทหาร เข้าตรวจงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม วส.๙๑๔
  รายละเอียด...

                                                                                                               

                                                                 

 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com