7

พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
 น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 
สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 

 

 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ๑๐ ม.ค.๕๗  .....รายละเอียด...>>>

   

  ๒๕ ม.ค.๕๘
    พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี 
รอง หน.วส.๙๑๔ฯ
พร้อมนายทหาร
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
 กับ นายสมศักดิ์  คณาคำ  ที่มารับ
 ตำแหน่งนายอำเภอแม่จันคนใหม่
  ณ  หอประชุม อ.แม่จัน
          รายละเอียด....
>>>>>

  ๒๒ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
  หน.วส.๙๑๔ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ
คุณวิชุดา  สง่าเนตร นายกสมาคม
แม่บ้าน บก.ทท. มอบผ้าห่ม
กันหนาว และอุปกรณืกีฬา แก่
ราษฏร และนักเรียนในพื้นที่
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
           รายละเอียด.....
>>>

   ๑๘ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
  หน.วส.๙๑๔ฯ  ร่วมพิธีกระทำ
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เป็นพิธีกร  และถ่ายทอดเสียง  ณ ค่ายเม็งราย
 มหาราช  จ.เชียงราย

            รายละเอียด...
>>>

๑๘ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.
วส.๙๑๔ฯ  ร่วมพิธีเปิดการ    แข่งขันจักรยานประเภทถนนชิง
แชมป์ประเทศไทย  ณ บริเวณ
 ถนนหน้าที่ว่าการ อ.แม่จัน
 
           รายละเอียด ....>>>> 

  ๑๕ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์    
วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัด
       เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ
 ณ  ร.ร.บ้านธรรมจาริก  อ.แม่จัน
          รายละเอียด....
>>>>

๑๐ ม.ค.๕๘
    
วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดโครงการป
ระกวดศิลปวัฒนธรรม    ล้านนา วงสะล้อซอซึง  ในวันเด็ก
แห่งชาติ  ณ เวทีสนามหญ้าหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่
                 รายละเอียด...
>>>>
 

๘ ม.ค.๕๘
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ฯ
 พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก
ณรงค์พล  ณ บางช้าง  รอง เสธ.
 ทหาร (๒) และคณะตรวจเยี่ยม
 วส.๙๑๕ ฯ
           รายละเอียด....
>>>>
 

ม.ค.๕๘
    พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี 
รอง
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณ  ณ    อบต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

           รายละเอียด.....>>>> 

๓ ม.ค.๕๘
      น
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์    หน.วส.๙๑๔ฯ
นำกำลังพลร่วมพิธี
ฌาปนกิจ ส.อ.พงษ์ศักดิ์  แผงงาม
เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ถึงแก่กรรม
 ณ  สุสาน บ้านห้วยพลู  อ.เมือง
   จ.เชียงราย
        รายละเอียด.....
>>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

  

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\