7

พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
 น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 
สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 

 

 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ๑๐ ม.ค.๕๗  .....รายละเอียด...>>>

   

 ๑๙ ก.พ.๕๘
  น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์  หน.  วส.๙๑๔ ฯ  นำกำลังพลจัดกิจกรรม
โครงการใจประสานใจในสถาน
ศึกษา   ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสาตร์  อ.แม่สาย จ.เชียงราย
          รายละเอียด...
>>>>

 ๑๓ ก.พ.๕๘
 พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง  หนวส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลออกชุด
 ปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.  ในพื้นที่
 บ้านทุ่งกล่วย  อ.ภูซาง
 จ.พะเยา
               รายละเอียด...
>>>

 ๑๐ ก.พ.๕๘
  วส.๙๑๔ ฯ ต้อนรับคณะนักเรียน
 จาก ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสาตร์
  อ.แม่สาย เยี่ยมชมมาดูงาน
  และรับฟังบรรยายสรุป
  ณ  ห้องประชุม  วส.๙๑๔ฯ
      รายละเอียด...
..>>>> 

  ๑๕ ก.พ.๕๘
 วส.๙๑๔  ฯ  จัดกิจกรรมให้
 กำลังพล ออกกำลังกายลดพุง
 ลดความอ้วน แก่ผู่ที่มีค่า
BMI
 เกินมาตรฐาน  ณ  ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ ฯ
             รายละเอียด.....
>>>

 ๔ ก.พ.๕๘
เจ้าหน้าที่ วส.๙๑๔ ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาหน่วย และปรับภูมิทัศน์ บริเวณสนามหน้าบ้านพักข้าราชการ วส.๙๑๔ ฯ

          รายละเอียด....>>>

 ๔ ก.พ.๕๘
   วส.๙๑๔ ฯ  จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับกำลังพล     ในหน่วย ณ ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ ฯ
        รายละเอียด......
>>>>
 
 ๓ ก.พ.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
     หน.วส.๙๑๔ฯ
จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์วัดปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ณ  ห้องประชุม วส.๙๑๔ฯ
    รายละเอียด.....
>>>>>
๒ ก.พ.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
  หน.วส.๙๑๔ฯ  ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง  ณ หอประชุม
สมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
           รายละเอียด...>>

 ๒๙ ม.ค.๕๘
     วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

ให้กำลังพลของหน่วย ฝึกซ้อมยิงอาวุธปืนพกสั้นและปืนเล็กยาวประจำกาย ประจำปี  ณ  สนามฝึกยิงปืน ตชด.ที่๓๒๗ ค่ายกิ่วทัพยั้ง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
              รายละเอียด....
>>>

 ๒๘ ม.ค.๕๘
    พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี 
รอง หน.วส.๙๑๔ฯ
ทำการฝึก
ทบทวนวินัยทหาร แก่กำลัพลที่เป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจำเดือน  ม.ค.๕๘
     
               รายละเอียด....
>>>

  ๒๕ ม.ค.๕๘
    พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี 
รอง หน.วส.๙๑๔ฯ
พร้อมนายทหาร
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
 กับ นายสมศักดิ์  คณาคำ  ที่มารับ
 ตำแหน่งนายอำเภอแม่จันคนใหม่
  ณ  หอประชุม อ.แม่จัน
          รายละเอียด....
>>>>>

  ๒๒ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
  หน.วส.๙๑๔ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ
คุณวิชุดา  สง่าเนตร นายกสมาคม
แม่บ้าน บก.ทท. มอบผ้าห่ม
กันหนาว และอุปกรณืกีฬา แก่
ราษฏร และนักเรียนในพื้นที่
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
           รายละเอียด.....
>>>

   ๑๘ ม.ค.๕๘
   น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
  หน.วส.๙๑๔ฯ  ร่วมพิธีกระทำ
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เป็นพิธีกร  และถ่ายทอดเสียง  ณ ค่ายเม็งราย
 มหาราช  จ.เชียงราย

            รายละเอียด...
>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

  

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\