ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา สถานีวิทยุกระจายเสียง 914  ยินดีต้อนรับ  F.M.100.25 MHz., A.M.1395 KHz., A.M.1179 KHz.

 
 


พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
 


พลตรี อภิสิทธิ์  นุชบุษบา
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 
 


พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

  

     

        จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
 
 
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

สถานีวิทยุ 914


                                               

 วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 Mhz.  >>>คลื๊กฟัง     น้าเพจเป็นเสียง วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

                                                                   

 

  ๑๓ ธ.ค.๖๐ วส.๙๑๔ สนภ. นทพ ทำการฝึกกำลังพลของหน่วย ตาม รปจ. ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน (บุคคลท่ามือเปล่า)เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ ลานเอนกประสงค์ วส.๙๑๔ฯ .....>>>>>  วส. ๙๑๔ สนภ. นทพ. จัดโครงการอบรม "เยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด" ซึ่งมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม      วส.๙๑๔  อ.แม่จัน จ.เชียงราย ....>>>>>

 ๕ ธ.ค.๖๐ หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"  ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพื้นที่อำเภอแม่จัน จว.เชียงราย  ณ หนองเขียว บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย >>>>

ธ.ค.๖๐ หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ พร้อมจัดชุดถ่ายทอดเสียง และสนับสนุนพิธีกร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย
                         .....>>>>>
  ธ.ค.๖๐ หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพลร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วิหารพระแม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย  ....>>>>>

๔ ธ.ค.๖๐ หน.วส.๙๑๔ฯ  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม  วส.๙๑๔ ฯ  ....>>>>>  ธ.ค.๖๐ หน.วส.๙๑๔ฯ ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล ป้ายชื่อ รวมถึงตรวจทรงผมกำลังพลชายให้ถูกต้องตามระเบียบ ประจำสัปดาห์ ณ บก.วส.๙๑๔ฯ ....>>>>> ๒๘ พ.ย.๖๐หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมคณะนายทหารร่วมงานวันสถาปนานพค.๓๕ฯครบรอบ ๕๐ ปี
 ณ บก.นพค.๓๕ ฯ
อ.เวียงเชียงรุ้ง       จ.เชียงราย   .... >>>>>

๒๒ พ.ย.๖๐ หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ณ บก.วส.๙๑๔ฯ    >>>>>

๒๑ พ.ย.๖๐  หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. จัดชุดถ่ายทอดเสียง กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือ .ย.๖๐ ณ วัดห้วยน้ำราก ต.จันจว้า อ.แม่จัน.เชียงราย       >>>>>>

๒๐ พ.ย.๖๐  หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล รวมถึงตรวจทรงผมกำลังพลชายให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ณ  จุดรวมพล   วส.๙๑๔ฯ     >>>>>>

       

    ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่า
        ด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วย
        หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
   พระราชบัญญัติรับราชการ
         ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์      าชกิจจานุเบกษา     ประกาศ คสช.
     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          พ.ศ.๒๔๙๗
    พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
          สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


 

แนะนำเว็ปไซต์ 

                         ติดต่อเรา           

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๒๓  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓ ๑๖๐๙๔๗  

                    r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com