ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 
 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.๑๘ ธ.ค.๕๘ วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ห้องประชุมสันป่าแดง ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
โดยมี นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

   

 ๙ ก.พ.๕๙
 พ.ท.สุรสิทธิ์ มณีวัณณ์ หน.
ผทน.ฯ พร้อมนายทหารฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ" รร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
               รายละเอียด......

 ๙ ก.พ.๕๙
น.อ.หญิงอัจฉรา พิมพ์ทนต์
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
ร่วมพิธี สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุม
สมเด็จย่า มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
        รายละเอียด......

 ๓ ก.พ.๕๙
 น.ท.เสกสรร  อยู่นัด ร.น. รองหน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมผู้สื่อข่าวร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงโครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ฯ ณ กองร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗ อ.แม่จัน
            รายละเอียด......

 ๓ ก.พ.๕๙
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 ทำการทดสอบสมรรถภาพกำลังพล ครั้งที่ ๑ /๕๙
 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน
 หลังเก่า

        รายละเอียด....

  ๒๗ ม.ค.๕๙
น.ท.เสกสรร อยู่นัด ร.น. รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ และกำลังพล ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสาตร์  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ฯ

           รายละเอียด........

๒๔ .ค.๕๙
น.อ.หญิงอัจฉรา พิมพ์ทนต์
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรม   ชนเผ่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จัน  อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

         รายละเอียด.....

 ๒๐ .ค.๕๙
น.อ.หญิงอัจฉรา พิมพ์ทนต์
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงและร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ประจำเดือน ม.ค.๕๙  ณ บ้าน
ร่องก๊อ  ต.แม่คำ  อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
             รายละเอียด....

๑๘ .ค.๕๙
พ.ท.สุรสิทธิ์  มณีวัณณ์
หน.ผทน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง และร่วมพิธีกระทำสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ในวันกองทัพไทย  ณ  มทบ.
 ๓๗  อ.เมือง  จ.เชียงราย

         รายละเอียด....

  ๑๔ .ค.๕๙
น.อ.หญิงอัจฉรา พิมพ์ทนต์
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
 พล.อ.หัสพงษ์  ยุวนวรรธนะ
 ผบ.นทพ. และคณะ  ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป  ณ ห้อง
 ประชุม  วส.๙๑๔ ฯ
       รายละเอียด...... 

                                                                                                                   

                                                                 

 

 

                               

                    สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com