พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

   Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
 วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 
สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

๑๙ พ.ย.๕๗
             วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.  ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล
ครั้งที่  ๔ /๕๗                            
                                                ดูภาพ......
>>>>>>>

  ๑๘ พ.ย.๕๗
.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมผู้สื่อข่าวร่วมแถลงข่าว สมาคมสื่อสวลชนและนัก ปชส.ชร. การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๓  ณ  ห้องกินรี โรงแรมลักวรรณ รีสอร์ท
อ.เมือง จ.เชียงราย
                                                 รายละเอียด.......
>>>>>>>

๑๕ พ.ย.๕๗
             พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี รอง วส.๙๑๔นำกำลังพล ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมชาวดอย
 ดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ   ต.แม่สลองนอก  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

                                                 รายละเอียด......>>>>>>

๗ พ.ย.๕๗
               น.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  พร้อมถ่ายทอดเสียง  ณ  หอประชุม  บ้านสันติสุข  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
                                                  รายละเอียด......
>>>>>> 
๗ พ.ย.๕๗
               น.อ.หญิง อัจฉรา พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.  ร่วมประชุมทางไกลทางระบบ
วีดิทัศน์  (
VTC )  ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง  สนภ.๓ ฯ  โดยมี พล.ต.ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.  เป็นประธาน
                                                 รายละเอียด........>>>>>
๒ พ.ย.๕๗
           ร.อ.หญิงสิริรัตน์  ผ้าเจริญ  พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุม
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเชียงรายเกมส์ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๖ และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ ๑๖ ที่จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ  ณ  ที่ห้องประชุม อบจ.เชียงราย
                                                                     รายละเอียด........>>>>>>
๒ พ.ย.๕๗
             พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี รอง วส.๙๑๔นำกำลังพล ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
                                                      รายละเอียด......>>>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

 

 

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com

 

 

\