พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 



พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม
 


 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 

 

 

 

 

สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ 

 

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.


๒๙ พ.ค.๕๘
พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชน ๙๑๔ ทันสมัย รู้ทันภัย ยาเสพติด

 ๓ ก.ค.๕๘ 
 พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง
หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง ชุดแพทย์เคลื่อนที่
 พอ.สว. พบประชาชน  ณ ร.ร.
 บ้านรวมใจ  ต.แม่สลองนอก
 อ.แม่ฟ้าหลวง จงเชียงราย
 
   รายละเอียด....>>>>

  ๑  ก.ค.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ น.อ.ปริญญา
 จันทริก หน.คณะกรรมการสำรวจวิธีการจัดปริมาณงาน
และกำลังพล บก.ทท
.เข้า  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
 รายละเอียด....
>>>>

๓๐ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียง พล.อ.วรพงษ์
สง่าเนตร  ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม
โครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้ง
 ณ บ้านน้ำตกพัฒนา  อ.เวียง
 เชียงรุ้ง  จ.เชียงราย
     รายละเอียด.....
>>>>

๒๙ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ คุณวิชชุดา 
สง่าเนตร นายกสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทย
เยี่ยมชม  วส.๙๑๔ ฯ
   รายละเอียด.....
>>>>

๒๙ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีประดับ
เครื่องหมายยศแก่กำลังพลที่
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
จำนวน  ๒  นาย  ณ  ห้อง    ประชุมวส.๙๑๔ ฯ
    รายละเอียด.....
...>>>

๒๘ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลถ่ายทดเสียง  การแข่งขัน
เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.มือง  จ.เชียงราย
 รายละเอียด.....
>>>>

 ๒๖ มิ.ย.๕๘ 
 พ.ท.จำรัส  เยาว์ธานี  รอง
หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมผู้สื่อข่าว
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก  ณ  หอประชุม  ๑๑๐ ปี
สมเด็จย่า  ที่ว่าอาการอำเภอ
แม่จัน  จ.ชียงราย
   รายละเอียด...
>>>

๒๕ มิ.ย.๕๘ 
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ณ  วัด
 บ้านบ่อทอง  อ.เมือง
 จ.เชียงราย
   รายละเอียด....
>>>>

๒๔ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีทหารกับสื่อ  ณ สนาม
หญ้าหน้าลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช  อ.เมือง
จ.เชียงราย....
  รายละเอียด...
.>>>
 

 ๒๒ มิ.ย.๕๘ 
น.อ.หญิงอัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ"หนูน้อยจ้าวเวหา"  ณ 
หอประชุม ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
อ.เมือง  จ.เชียงราย
    รายละเอียด....
...>>>

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

 

  

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                   
                        ผู้ดูและระบบ   จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                              r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com