ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา สถานีวิทยุกระจายเสียง 914  ยินดีต้อนรับ  F.M.100.25 MHz., A.M.1395 KHz., A.M.1179 KHz.
 


 

 
 


พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
 

พลตรี อภิสิทธิ์  นุชบุษบา
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 
 


พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

  

     

        จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
 
AmazingCounters.com

 
 
หน่วยบัญชา
การทหารพัฒนา
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
    วส.๙๑๙ บก.นทพ.
    วส.๙๓๔ สนภ.๑
    วส.๙๐๙ สนภ.๒
    วส.๙๑๔ สนภ.๓
    วส.๙๑๒ สนภ.๔ .
    วส.๙๒๑ สนภ.๕
 


   เว็ปไซต์ร้านค้าประชารัฐ
             สนภ.๓ นทพ.          

                                               

 วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 Mhz.  >>>คลื๊กฟัง     น้าเพจเป็นเสียง วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

                                                                   

19 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย /ทรงผมของกำลังพลชาย ตาม รปจ. ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ณ ลานเอนกประสงค์  บก.วส.914 .......>>>>> 14 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกิจกรรม
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนเด็กโสสะเชียงราย ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายเนื่องในวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 61  ......>>>>>
14 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดชุดถ่ายทอดเสียง ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงสุวรรณ ม.5    ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย......>>>>

14 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณที่ตั้งหน่วยเนื่องในวัน
สถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 61         ........>>>>
11 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ
พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ.และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้ฯ ของหน่วย .....>>>>
7 มี.ค.61  วส. 914 สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ณ ลานเอนกประสงค์ บก.วส.914 ......>>>>

1 มี.ค.61วส.914 สนภ.3 นทพ.นับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดถ่ายทอดเสียง และกำลังพลร่วมพิธี ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจำปี 2561  ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
                                 .......>>>>>>
26 ก.พ.61 วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 47 ปี โดยมี พลเอก เกรียงศักดิ์ หมีทอง อดีต รอง ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธี ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ.อ.แม่จัน จ.เชียงราย  .........>>>>> 22 ก.พ.61 วส.914 สนภ.3 นทพ. สนับสนุนพิธีกร,ผู้สื่อข่าว และกำลังพลร่วมกิจกรรม " kick off" จัดทำแนวกันไฟป่า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ณ บริเวณรอบเชิงเขาดอยจระเข้  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ........>>>>>>

                          

    ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่า
        ด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วย
        หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
   พระราชบัญญัติรับราชการ
         ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์      าชกิจจานุเบกษา     ประกาศ คสช.
     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          พ.ศ.๒๔๙๗
    พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
          สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


 

แนะนำเว็ปไซต์ 

                                                                                                                         ผู้ดูแลระบบ

           จ.ส.อ.หญิง นัทธิญา ศรีวิชัย สุขสวัสดิ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๒๓  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓ ๑๖๐๙๔๗  

                    r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com