ฟังได้ทั่วทิศ เป็นมิตรกับประชา  สถานีวิทยุ 914 ฯ  ยินดีต้อนรับ

  ประวัติ

ที่ตั้ง

ภารกิจ

การจัดหน่วย

การกระจายเสียง

ทำเนียบหัวหน้าสถานี


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

 HDMISwitcher.org

   ผู้เข้าชมตั้งแต่  พ.ย.๕๓


  
 


 

ร่วมฉลอง ๗๕๐ ปี

เมืองเชียงราย

  พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 


พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
พันเอก ณุติชาต  รัตนกาฬ
หน. วส.๙๑๔  สนภ.๓  นทพ.สถานีวิทยุ
914  บน
facebook

 

 

วิทยุออนไลน์ ระบบ  AM.1395  KHz.
   

 

 

 
      รับฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ FM.100.25 MHz.
 
                

 

 


พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
" เยาวชน ๙๑๔ วัยใส ห่างไกลยาเสพติด  
๒๐
- ๒๒  มิ.ย.๕๗
โดย  พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ   หน.วส.๙๑๔ ฯ ..............ดูรายละเอียด

      กิจกรรมใน ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๗
 

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์กับชุมชนบ้านปงอ้อ ต.แม่จัน

  รับฟังบรรยายเรื่องการรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รับฟังบรรยายเรื่องหน้าที่ของ
พลเมืองดีและศีลธรรม

รับฟังการบรรยายเรื่องอันตรายจากยาเสพติดและการป้องกัน

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอบรมเยาวชนฯ

            

 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

   ๒๖ ก.ค.๕๗ 
น.ท.ญ. อัจฉรา พิมพ์ทนต์ 
รอง หน.วส.๙๑๔  ฯ นำกำลังพลทำบุญตักบาตร
ร่วมกิจกรรม สพฐ.รวมพลัง
คืนความสุขให้คนไทย ณ
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
อ.เมือง จ.เชียงราย
            อ่านต่อ......

   ๒๕ ก.ค.๕๗ 
น.ท.ญ. อัจฉรา พิมพ์ทนต์ 
รอง หน.วส.๙๑๔  ฯ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
บ.แม่ลาก ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
       อ่านต่อ....

  ๑๖ ก.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ร่วมกับมวลชนและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ ร่วมกัน
ปลุกหญ้าแฝก และปล่อย
พันธ์ปลา   ณ  อ่างเก็บน้ำ
บ้านปงอ้อ    อ.แม่จัน
จ.เชียงราย   ....อ่านต่อ

      ๑๑ ก.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง กิจกรรมงานสร้างความปรองดองเพื่อการ
ปฏิรูป  ณ ลานหน้าที่ว่าการ
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
        อ่านต่อ.....
    ๑๑ ก.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง และร่วม   ทำบุญงานปรองดองวันอาสาฬหบูชา  ณ  วัดพุทธ
อุทยาน (ดอยอินทรีย์ )
อ.เมือง จ.เชียงราย
        อ่านต่อ....

  ๑๐ ก.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียงและร่วม
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ณ  ร.ร.จันจว้าวิทยาคม
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
     
              อ่านต่อ....  

    ๙ ก.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ ฯ  พร้อม
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอุปสมบท
ร.อ.วิษณุ  พุทธารักษ์
นายทหารสื่อข่าว ฯ  ณ  วัดพระธาตุผาเงา 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
             อ่านต่อ...

     ๒  ก.ค.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ จัดเจ้าหน้าที่
เป็นพิธีกร และถ่ายทอดเสียง
งานสร้างความรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ  ณ
ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
        อ่านต่อ.....

     ๒๙  มิ.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ จัดผู้สื่อข่าว
ติดตามทำข่าว
 พล.ต.       ชิติสรรค์ สุขเกษตร รอง  เสธ.นทพ.และ คณะเดินทางมา ตรวจงานใน โครงการ  นพค.๓๕ ฯ
                 อ่านต่อ....

     ๒๖  มิ.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงงานวันต่อต้าน
ยาเสพติด ประจำปี ๕๗ ณ
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
             อ่านต่อ....

  ๑๒  มิ.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงปาถกฐาพิเศษในโครงการสร้างร.ร.คุณธรรม แก่บุคลากรและนักเรียน ใน ร.ร.สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
             อ่านต่อ...

 เมื่อ  ๑๑ มิ.ย.๕๗   วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.  ทำการฝึกทบทวนระเบียบวินัยทหาร บุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน
            อ่านต่อ...

   ๙ มิ.ย.๕๗ 
น.ท.หญิงอัจฉรา พิมพ์ทนต์
รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อม
ผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดย พ.อ.เชิดชัย
สุคนธสิงห์ รอง ผอ.สนภ.๓
 ณ  บ.ท่ามะโอ อ.แม่ลาว
 จว.เชียงราย
               อ่านต่อ...

   ๙  มิ.ย.๕๗
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ  หน.วส.๙๑๔ฯและกำลังพล  ให้การต้อนรับ พ.อ.จัตุรงค์  ภูมิยุทธิ์  นายทหารประจำ สจร.ทหาร   หน.ชุดตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน  สจร.ทหาร พร้อมคณะ เข้าตรวจหน่วย
               อ่านต่อ...

   ๘ มิ.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงและเป็นพิธีกร กิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน  ณ
 ฝูงบิน ๔๑๖   จว.เชียงราย
        อ่านต่อ....

ข่าวสารกิจกรรม สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

        รวมเวปไซต์ที่น่าสนใจ ......
                                                   

           สำนักนายกรัฐมนตรี
           กระทรวงกลาโหม
           กองบัญชาการกองทัพไทย
           กองทัพบก
           กองทัพเรือ
           กองทัพอากาศ
           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
         หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        สำนักงานพัฒนาภาค ๑
         สำนักงานพัฒนาภาค ๒
         สำนักงานพัฒนาภาค ๓
         สำนักงานพัฒนาภาค ๔
         สำนักงานพัฒนาภาค ๕
         สำนักงานสนับสนุน
         สำนักงานทหารพัฒนา
     
              นขต.สนภ.๓
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที ๓๒
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕
     หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖
      หน่วยส่งเสริมมการเกษตร
      หน่วยช่างพัฒนา
 

 สถานีวิทยุ
ในเครือข่าย นทพ.

       สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙          สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
  
  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
 
   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑
   
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔
  

        ทีวีสีช่อง 

      ทีวีสีช่อง        ทีวีสีช่อง         ทีวีสี           

  สวท.เชียงราย   จังหวัดเชียงราย  นรข.เชียงราย   กรมทหารพรานที่ ๓๑

ค่ายเม็งรายมหาราช

  เชียงรายโฟกัส

 เชียงรายทูเดย์  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐๕๓๗๗๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
ผู้ดูและระบบ น.ท.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
nuttiya.s@schq.mi.th afdc_914rbs@schq.mi.th , ampaer09@hotmail.com